TEKNİK BİLGİ

A - Sistem �zellikleri

Opsiyonel olarak sunulan, entegre edilmi� hareketli ayd�nlatma ��z�mleri. Hareketli sistem i�in sorunsuz �al��an motor sistemi.

Hareketli sistem ve ayd�nlatma mod�lleri i�in uzaktan kumanda ile kontrol.

Alman teknolojisi ile �retilen farkl� renk se�eneklerine sahip. %100 su ge�irmez blackout kuma�.

Kuma� ve ray birle�im noktalar�nda hava ve su giri�ini engelleyen izole teknolojisi. Birinci s�n�f kaliteye sahip ekstr�zyon al�minyum.

Y�ksek kaliteli, paslanmaz �elik, INOX ba�lant� elemanlar�.

Hareketli ve sabit cam sistemleri i�in uygun altyap�.

B - Genel Teknik �zellikler

Her t�rl� hava ko�ullar�na uygun uzun �m�rl� paslanmaz �elik ba�lant� elemanlar�. Alman teknolojisi ile �retilen y�ksek dayan�ml�. paslanmaz �elik tel takviyeli triger kay���.

Kuvvetli motor sistemi ve kuma� profilleri sayesinde kuma�ta maksimum germe sa�lanmas�.

Hareketli sistemin d�zg�n �al��mas� ve zorlanmalar� engellemek amac�yla �retilen 600kg'a kadar y�k ta��ma kapasitesine sahip alt� tekerlekli ta��y�c� araba sistemleri. Entegre edilmi� oluk ve gizli su kanal� tahliye sistemi.

Su ve havan�n giri�ini engelleyen fitil sistemleri.

Uzaktan kumandal� ya da dimmer ile kontrol edilebilen ayd�nlatma sistemleri.

Ray birle�im noktalar�nda su s�zd�rmazl�k profili.

Sistemin h�zl� hareke� etmesini sa�layan motor sistemi

Sistemin kuma��n� ve motor ak�am�n� etkin koruyarak �mr�n� uzatan estetik koruma �at�s� dizayn�.
Kilit, ge�me ve vidala ma sistemleri sayesinde minimum montaj s�resi.
A - Sistem �zellikleri

Opsiyonel olarak sunulan, entegre edilmi� hareketli ayd�nlatma ��z�mleri. Hareketli sistem i�in sorunsuz �al��an motor sistemi.

Hareketli sistem ve ayd�nlatma mod�lleri i�in uzaktan kumanda ile kontrol.

Alman teknolojisi ile �retilen farkl� renk se�eneklerine sahip. %100 su ge�irmez blackout kuma�.

Kuma� ve ray birle�im noktalar�nda hava ve su giri�ini engelleyen izole teknolojisi. Birinci s�n�f kaliteye sahip ekstr�zyon al�minyum.

Y�ksek kaliteli, paslanmaz �elik, INOX ba�lant� elemanlar�.

Hareketli ve sabit cam sistemleri i�in uygun altyap�.

B - Genel Teknik �zellikler

Her t�rl� hava ko�ullar�na uygun uzun �m�rl� paslanmaz �elik ba�lant� elemanlar�. Alman teknolojisi ile �retilen y�ksek dayan�ml�. paslanmaz �elik tel takviyeli triger kay���.

Kuvvetli motor sistemi ve kuma� profilleri sayesinde kuma�ta maksimum germe sa�lanmas�.

Hareketli sistemin d�zg�n �al��mas� ve zorlanmalar� engellemek amac�yla �retilen 600kg'a kadar y�k ta��ma kapasitesine sahip alt� tekerlekli ta��y�c� araba sistemleri. Entegre edilmi� oluk ve gizli su kanal� tahliye sistemi.

Su ve havan�n giri�ini engelleyen fitil sistemleri.

Uzaktan kumandal� ya da dimmer ile kontrol edilebilen ayd�nlatma sistemleri.

Ray birle�im noktalar�nda su s�zd�rmazl�k profili.

Sistemin h�zl� hareke� etmesini sa�layan motor sistemi

Sistemin kuma��n� ve motor ak�am�n� etkin koruyarak �mr�n� uzatan estetik koruma �at�s� dizayn�.
Kilit, ge�me ve vidala ma sistemleri sayesinde minimum montaj s�resi.