M��terilerimize,�al��anlar�m�za ve �lkemize yak��acak de�er yaratan �rnek bir kurulu� olmay� kendimize misyon edindik. Verimlili�i �ncelik g�rerek, payla��mc� ve toplumsal g�revlerimizi yerine getirerek,kaliteyi sunmay� hedef edinen m��teri ve t�ketici aras�ndaki ileti�imi sa�lam olu�turup g�vene dayal� ili�kiler kurarak s�rd�ren bir misyona sahibiz. M��teri haklar�na ve y�netmeliklere uyarak kalite anlay���ndan �d�n vermeden,en son teknolojiyi kullanarak h�zl� ve ekonomik �ekilde teslim ederek,�r�nlerimizin garantisini y�kseltip bulundu�umuz sekt�rde ve �lkemizde de�er yaratan bir topluluk olmak.