1950 y�l�nda Gaziantep�te el eme�i ile ba�layan ticari ser�venimiz ge�en 55 y�ll�k s�re�te, birinci ku�aktan ikinci ku�a�a aktar�lan bilgi, tecr�be ve kalite anlay��� ile g�n�m�ze kadar gelmi� sekt�r�n�n �nde gelen kurulu�lar�ndan biri halini alm��t�r. Kepenk �reticili�inden ba�layan bu s�re�te �r�nler, geli�en teknoloji ve ihtiya�lar do�rultusunda �e�itlenmi�, �r�n yelpazesini geni�letmi�tir. Son 15 y�ldan bu yana i�inin ehli bir kadro ile otomatik kap� ve kepenk sekt�r�nde yo�unla�an firmam�z sayg�nl�k ilkesini elden b�rakmadan �al��malar�n� y�r�tmektedir. Sekt�r�nde hem �r�n kalitesinde hemde hizmet anlay��� ile kal�c�l���n� peki�tirmekte, bu ama�la her y�l sekt�rel fuarlara kat�l�p katalog ve dergilerde ilan ve bro��rleri ile yer almaktad�r. M��teri memnuniyetini her zaman kendisine ilke edinen, yapt��� t�m mam�llerinde garanti ve an�nda servis g�vencesi veren firmam�z bundan sonraki faaliyet hayat�nda da edinmi� oldu�u g�venilir ve istikrarl� yap�s�ndan taviz vermeden kal�c� hizmetler vermeye devam edecektir.